Personnages

(2013.05.04)

Xaheya Kaal

Kay Say’shyi

Lyam Say’shyi

Nyli Say’shyi

Tew Ateron

Sen Seto

Xin Io

Kain Atae

Dewi Aura